TRANSPORT

Xarxes per a transport i càrrega
A RMG-Redes entenem que la seguretat en el transport de mercaderies és fonamental i per això som especialistes en el la distribució de xarxes de càrrega i xarxes de càrrega industrial. Comptem amb xarxes per al transport de mercaderies de diferents tipus i per a diversos usos, com les xarxes per a la coberta de camions, les xarxes per a la coberta de mercaderies i les xarxes per a la protecció de mercaderies, entre unes altres.
Xarxes de càrrega
Distribuïm xarxes de càrrega de la mesura que necessitis perquè s'adaptin a les teves necessitats i a la dels teus clients. Estan fabricades amb cap de polièster, de gran resistència i durabilitat per al sector industrial. 

Xarxes per a la coberta de camions
Aquest tipus de xarxes de protecció serveixen per evitar la caiguda d'enderrocs en la calçada durant el transport de materials en camió. Distribuïm xarxes per a la coberta de camions de diferents mesures ja que estan pensades per transportar tot tipus de càrregues.
Xarxes per a la coberta de mercaderies
Distribuïm xarxes a mesura per adaptar-les al teu mitjà de transport i evitar que aquestes mercaderies puguin caure a la calçada i causar danys. Amb aquestes xarxes, les mercaderies quedaran agrupades i compactes per ser transportades amb totes les garanties de seguretat en avions, vaixells i en trasllats amb grues. 

Xarxes per a la protecció de mercaderies
Distribuïm xarxes de protecció de mercaderies per assegurar que aquestes no sofreixin danys ni desperfectes durant el seu transport.